درباره ما

وکالت ما

وکالت به این معناست که ما کسی را جایگزین و نایب خود قرار می دهیم که به جای ما کار های اداری ما را انجام دهد. در واقع به جای آنکه خود ما کارها را انجام دهیم؛ با قرارداد وکالت اعلام می کنیم که اختیارات خود را به شخص وکیل داده ام تا در ادارات و جاهایی که وکیل باید به نیابت از ما عمل کند وی را به رسمیت بشناسند.

  • دریافت مشاوره قانونی
  • وکالت حرفه ای
  • نرخ های تخفیف بزرگ
  • مبارزه برای میانگین جو
  • دریافت پولی که حق شماست
  • وکلای حرفه ای
  • عدالت برای همه
نقطه نظرات

ماموریت ما

با توجه به پیشینه وکالت، ماموریت وکیل دادگستری شامل اجرای درست و فاقد هرگونه عیب و نقص وکالتنامه در محدوده قانونی است. وکیل دادگستری باید با هشیاری تمام مراقب دولت در اجرای حقوق و منافعی که او وظیفه دفاع از آنها رابرعهده دارد باشد. از سوی دیگر تکلیف وکیل دادگستری در رابطه با موکلش نیز تنها به دفاع از امر موضوع اختلاف موکلش محدود نمی شود بلکه باید مانند مشاوری برای او باقی بماند. احترام به ماموریت وکیل یکی از ضرورت های اساسی حکومت قانونگرا و یک جامعه دموکرات است

78%حقوق شهروندی
85%قتل غیرعمد
93%قانون خانواده

چه کسانی به ما اعتماد کردند؟

مشتریان ارزشمند ما